NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH PHÁP HOA (Tài liệu do Chùa Quán Thế Âm biên soạn)

24 Tháng Một, 2017 bởi admin.     385

NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH PHÁP HOA

(Tài liệu do Chùa Quán Thế Âm biên soạn)

Có thể dùng nghi thức khai kinh và niệm hương (1) đảnh lễ… như thường lệ. Nghi thức này dùng để trì tụng Kinh Pháp Hoa thường nhật.

TÁN DƯƠNG CHI

Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)
(Tụng tiếp Chú Đại Bi)

TÁN ĐẠI TỪ  (hoặc một bài khác)

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xá cứu muôn loài
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
Đệ tử chí tâm quy mạng lễ

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO (3 lần)

TÁN PHẬT ĐẢNH LỄ

Tâm Thế Tôn mây trần không bợn
Thân của Ngài vô tận phước lành
Từ bi cứu khổ độ sanh
Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.

* Ghi chú: Nếu đạo tràng đông không có nhiều chỗ đứng để lạy thì chỉ lạy Tứ Đại Nguyện.

 1. Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh – Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.
 2. Nam Mô Cửu Viễn Thật Thành Đại Ân Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 3. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân Vô Lượng Quang Thọ Tây Phương Giáo Chủ A Đi Đà Phật.
 4. Nam Mô Mãn Nguyện Từ Dung Tiêu Tai Diên Thọ Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
 5. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai.
 6. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Duyên Khởi Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát.
 7. Nam Mô Lai Thính Pháp Hoa Kinh Nhị Vạn Bát Vạn Bát Thập Ức Na Do Tha Bồ Tát Ma Ha Tát.
 8. Nam Mô Tùng Địa Dũng Xuất Lục Vạn Hằng Hà Sa Bồ Tát Ma Ha Tát.
 9. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Đại Từ Bi Cứu Khổ Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
 10. Nam Mô Vô Biên Quang Tri Thân Đại Hùng Đại Lực Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát.
 11. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhơn Đại Thiện Tri Thức Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
 12. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhơn Đại Thiện Tri Thức Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát.
 13. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhơn Đại Thiện Tri Thức Dược Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
 14. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhơn Đại Thiện Tri Thức Dược Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
 15. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhơn Đại Thiện Tri Thức Ngọc Nữ Bồ Tát Ma Ha Tát.
 16. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhơn Đại Thiện Tri Thức Diệu Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
 17. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hành Nhơn Đại Thiện Tri Thức Hoa Đức Bồ Tát Ma Ha Tát.
 18. Nam Mô Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.
 19. Nam Mô Thập Quảng Đại Nguyện Vương Đại Hạnh Phổ Hiển Bồ Tát Ma Ha Tát.
 20. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Hoằng Thông Liệt Vị Tổ Sư.
 21. Nam Mô Pháp Hoa Kinh Thủ Hộ Nhứt Thiết Hiện Thần
 22. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

XƯỚNG LẠY TỨ ĐẠI NGUYỆN PHÁP

 1. Chúng Con Nguyện Đời Đời Làm Hành Giả Pháp Hoa, Đảnh Lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
 2. Chúng Con Nguyện Đời Đời Thọ Trì Kinh Pháp Hoa. Đảnh Lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
 3. Chúng Con Nguyện Đời Đời Quảng Tuyên Kinh Pháp Hoa. Đảnh Lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.
 4. Chúng Con Nguyện Đời Đời Học Nhân Hạnh Pháp Hoa. Đảnh Lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.

(Tất cả an tọa)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP
Án tu ritu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP
Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật đôn hám (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa xông khói
Pháp giới ngào ngạt thơm
Chư Phật trong hải hội
Suối thấu thảy đều nghe
Tùy xứ kết mây lành
Lòng thành tâm tha thiết
Thấy Phạt hiện toàn thân.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT (3 lần)

PHÁT NGUYỆN
Trước Phật đài con xin phát nguyện
Cõi ta bà thị hiên độ sanh
Thọ trì đọc tụng chơn kinh
Quyết lòng tế độ chúng muôn đời
* Cúi lạy đấng Tam Giới Tồn.
Quy mạng cùng Mười Phương Phật.
Tôi nay phát nguyện rộng
Thọ trì kinh Pháp Hoa
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Tam Đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi cực lạc.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

* Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Tôi nay thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như Lai.

* Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn
Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu
Trong cổ nước cam lồ rịn nhuần
Trong miệng chất Đề Hồ nhỏ mát
Bên răng ngọc trắng tuông Xá Lợi
Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang
Dầu cho tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng.
 
NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)
        (Bắt đầu tụng Chánh Kinh Văn)

PHẦN NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG SÁM PHÁP HOA

Một lòng niệm Phật DI ĐÀ
Tây phương cực lạc nở hoa sen vàng
Công danh phú quý không màng
Liên trì hải hội tìm đàng quy y
Từ rày quyết bỏ sân si
Tu theo Phật đạo còn gì vui hơn
Quyết lòng tìm đến Linh Sơn
Cầu xin Chư Phật hiện thân độ đời
Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời
Thần quang đoạn tý rạng ngời Thiền Tông
Huệ Năng thừa tự mai lâm
Giác Hoàng Điều Ngự lại tầm phù vân
Con nay hạnh ngộ thiền nhân,
Huệ Đăng thanh kế hiện thân Phật Đà,
Tùy duyên độ chúng Ta Bà,
Pháp hoa thiền giáo thật là chân tông
Tu hành cần phải dụng công
Lục căn thanh tịnh, lục thông hiển bày
Cầu xinh Bồ Tát các Ngài
Pháp Hoa Kinh Phật tuyên bày muôn phương
Quan Âm Thế Chí dẫn đường.
Vân Thù khai thị, Dược Vương cứu đời
Nguyệt Quang Di Lặc tuyệt vời
Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông
Quyết lòng độ tận chúng sanh
Tam Đồ bát nạn trở thành Lạc Bang
Cầu xin Bồ Tát Kim Cang
Tồi tà phụ chánh khai đàn Pháp Hoa
Cầu xin đại tướng Dược Xoa
Đừng cho tà giáo ác ma đến gần
Cầu xin Thổ Địa sơn thần
Bà con quyến thuộc xa gần tin theo
Cầu xin Thích tử Tỳ Kheo
Giữ tâm trong sách tu theo Phật Đà
Cầu xin tất cả mọi nhà
Ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai
Cầu xin quá khứ vị lai
Ba đời chư Phật hiện thân ngai vàng
Con nay mắt thấy rõ ràng
Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh
Cầu cho những cuộc chiến tranh
Bỏ ngay tánh ác niệm danh Di Đà
Cầu cho những kẻ tâm tà
Chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm
Cầu cho khắp chốn tòng tâm
Nơi nào cũng có Thánh Tăng trụ trì
Cầu cho địa ngục A Tỳ
Biến thành Thất Bảo Liên Trì Tây Phương
Cầu cho Hộ Pháp Thần Dương
Đủ đầy năm phước cúng dường Tam Tôn
Cầu cho tất cả thiền môn
Như Lai Bồ Tát nhiều hơn Tăng phàm
Cầu cho khắp chốn Già Lam
Tăng Ni Phật Tử chẳng ham sang giàu
Cầu cho đất nước đồng bào
An cư lạc nghiệp dạt dào tình thương
Cầu cho tất cả mười phương
Trở thành Cực Lạc thiên đường trần gian.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (21 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật  (10 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  (3 lần)
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

MỘT BÀI TÁN TÙY Ý
(Tụng tiếp bài này hoặc một bài Pháp Hoa Kinh Thủ Hộ Thần Chú (3) Bát Nhã)

Cúi mong các Đức Phật
Thần nhờ hộ trở cho
Tất cả hàng Bồ Tát
Kín giúp sức oai linh
Nơi nơi chưa nói kinh
Đều vì chúng khuyến thỉnh
Phàm chỗ có nói Pháp
Đích thân thờ cúng dường
Một câu cùng một kệ
Tăng tấn đạo Bồ Đề
Một sắc và một hương
Trọn không hề thối chuyển
Trời, A tu la, Dạ xoa thảy
Đến nghe Pháp đó nên chí tâm
Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy
Bao nhiêu người nghe đến chốn này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường với người đời sanh lòng từ
Ngày đêm tự mình nương Pháp ở
Nguyện các thế giới thường an ổn
Phước trí vô biên lợi quần sanh
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ
Xa lìa các khổ về viên tịch
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng
Thường trì định phục để giúp thân
Hoa màu Bồ Đề khắp trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT (3 lần)
            (tùy nghi phục nguyện)

TỤNG HỒI HƯỚNG TAM TỰ QUY
PHỤ BẢN
(1) XƯỚNG NIÊM HƯƠNG

Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai, Cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
Đốt nén tâm hương trước Phật Đà, Lòng thành gởi tận chốn bao la, Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo Pháp hoằng thông đến mọi nhà.
Đốt nén tâm hương ở Ta Bà, Nhờ lời di huấn Đức Thích Ca, Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất, Thầm giúp cho Người tụng Pháp Hoa

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT  (3 lần)
Trước khi tụng chú đại bi có thể tụng bài này’

(2) KHỂ THỦ ĐẠI BI CHÚ
(Tụng trước chú đại bi)

Kính Lễ Đức Quán Thế Âm
Lòng thương tướng tốt thậm thâm tuyệt vời
Ngàn tay dìu dắt mọi nơi,
Ngàn mắt soi sáng đất trời bao la
Tuyên lời bí mật Đà – La
Khởi lòng bi nguyện thiết tha dường nào,
Bao nhiêu cầu nguyện ước ao,
Khiến đều linh ứng xiết bao thỏa lòng,
Nguyện cho tội nghiệp sạch trong,
Thánh thần cùng với Thiên long độ trì,
Huân tu ngàn khắp La – Ni,
Thân tâm dõng mảnh tho trì tinh chuyên
Thần thông ánh sáng vô biên,
Trần ai rủ sạch tây thiên đi về,
Lạc bang chốn ấy là quê,
Chóng thành quả thánh Bồ Đề tối cao
Phương tiện là của đi vào,
Quy y con nguyện nêu cao đạo mầu
Bao lời cầu nguyện bấy lâu
Thảy đều thành tựu cúi đầu đội ơn
Nam mô cứu khổ Quán Âm
Cho con nguyện được những điều sau đây
Thảy các pháp cho con biết rõ
Trí tuệ quang rạng tỏ bừng khơi
Trăm nghìn phương tiện truyền khao
Tùy cơ ứng biến khắp nơi mọi loài
Thuyền bát nhã ung dung rẽ sóng
Vượt sông mê khổ thống trầm luân
Con dùng giới định nghiêm thân
Diệt trừ si ám bằng luồng tuệ quang
Niết Bàn cảnh giới con mong đến
Hết khổ đau mãi mãi yên vui
Nếu con vào chốn núi đao
Núi đao đổ nát biến thành Bảo lâm
Nếu con vào chốn lửa hồng
Lửa hồng tắt hết nhuộm nhuần thanh lương
Nếu con đến ngục A Tỳ
Bao nhiêu sầu khổ tức thì tự tiêu
Nếu loài ngạ quỷ con vào
Xan tham bỏ hết ấm no đời đời
Nếu con vào chốn Tu la
Lòng sân tan biến thiện tâm phát liền
Nếu con đến cõi súc sanh
Ngu si liền diệt, trí quang hiển bày
Những điều tâm nguyện trên đây
Cầu xin từ mẫn mật thùy chứng tri
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
    (Tặng tiếp chú đại bi)

NGHI THỌ TRAI CHÁNH NIỆM
(Dành cho tại gia)

PHÁP QUÁN TƯỞNG KHÔNG VÀ CÓ
Khi thấy bát còn không
Như thấy tâm mình thật rộng lớn
Nguyện cho mình cùng tất cả chúng sanh
Chứng đạt sự thanh tịnh rốt ráo
Không còn chút phiền não lo sầu
(Đơm cơm đưa vào bát)
Khi thấy vật thực đủ đầy
Như tâm mình sẵn đầy các đức tốt
Nguyện cho mình cùng tất cả chúng sanh
Phát huy và thực hành tất cả những việc lành
(Cắm muỗng xuống để lòng muỗng về phía trước)

CÚNG DƯỜNG
(Đồng tụng)
(Bưng bát cơm lên quyết ấn Cam Lộ)
Xin dâng vật thực này
Cúng dường mười phương Phật
Tôn Pháp Chư Bồ Tát
Cúng Chư Hiền Thánh Tăng
Tất cả khắp muôn loài
Cùng trong khắp pháp giới
Đều xin được cúng dường.

Khi dùng vật thực này
Nguyện cho khắp chúng sanh
Thực hành tứ hoằng nguyện
Rốt ráo thành Phật Đạo. (Để xuống)

(CHỦ LỄ CHÚ NGUYỆN XUẤT SANH)
Phật pháp vô biên thật phi thường
Vật thực biến đầy cả mười phương
Cúng dường vô biên khắp Pháp Giới
Từ bi vô lượng không biên cương

ẤN ĐỘ LỢI ÍCH TÓA HA (3 lần)

CHƠN NGÔN BIẾN THỰC: (Cùng tụng mỗi chú 3 lần)
Nam mô tát phạ, đát tha nga đa, phạ rô chi đế án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

CHƠN NGÔN BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đá gia, đát điệt tha
Án, tô rô, tô rô bạt ra, tô rô bạt ra, tô rô ta bà ha.

XUẤT SANH: (vị phụ lễ cúng tụng)
Đại Bàng Kim Si Điểu
Quỷ thần nơi khoáng dã
Mẹ con quỷ la sát
Cam lộ đều no đủ

ẤN MỤC ĐỀ TÓA HA (7 lần)
NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG
(Chủ Lễ Xướng)
Phật dạy khi ăn nên duy trì chánh niệm
Nếu tán tâm nói chuyện tín thí sẽ không tiêu
Đại chúng nghe tiếng chuông
Xin nhất tâm quán niệm

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Đồng niệm)

Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời vạn vật cùng công phu lao tác
Xin nguyện sống xứng đáng để thọ dụng thức ăn này.
Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu tham lam bất thiện.
Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa bệnh tật.
Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này.

ÁN TAM BẠT RA DÀ DA    (3 lần)
(Đồng bưng bát cơm lên và quán tưởng xong rồi để bát cơm xuống)

* Trong trùng trùng duyên khởi
Tôi thấy cả vạn vật
Đang dang tay góp mặt
Để cùng tôi chung sống
Nguyện cho tất cả đều có vật thực đủ đầy.
Dùng thìa thứ nhất: Nguyện giữ giới hạnh, đoạn trừ tất cả các điều xấu ác.
Dùng thìa thứ hai: Nguyện làm các điều thiện, giúp người bớt đau khổ, làm cho được an vui.
Dùng thìa thứ ba: Nguyện tinh tấn tu học, Phật Pháp nhiệm mầu, thực hành làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. (Dùng cơm xong, rót nước uốngvào bát đồng tụng).
* Khi uống bát nước này như uống vị Cam Lồ.
Chánh niệm đã tròn đầy.
Thâm và tâm an trú.
Bây giờ và ở đây.

Án Phạt Tất Ba Ra Ma Ni Sa Ha (3 lần).
(Uống nước xong đồng tụng).

* Thọ thực vừa xong, vật thực đã vơi, đã đủ đầy rồi, bốn ơn xin nhớ, nguyện sẽ đền bồi, hành trì pháp bố thí, thu hoạch nhiều phước đức, hiến tận niềm an vui, mình sẽ được an vui.
* Thọ thực xong rồi, nguyện cho chúng sanh thực hành viên mãn. Sự nghiệp giác ngộ.

THỜI KHÓA TU HỌC:
– Từ 14h00 vào ngày chủ nhật hàng tuần dành cho những Chúng gần chùa về chùa tụng Kinh Pháp Hoa (cuối năm 02 bộ).
– Vào ngày 30 hàng tháng, toàn thể Đạo tràng đến chùa để sinh hoạt trọn ngày (cuối năm ít nhất 01 bộ, buổi mai tụng kinh, chiều nghe băng thuyết giảng của hòa thượng Thích Trí Quảng) hoặc tọa đàm Phật Pháp, Pháp Hoa Kinh (tu học trọn ngày).
– Vào ngày 17 tháng 12 cuối năm âm lịch hàng năm là ngày kỷ niệm chung của Đạo tràng.
– Mỗi năm, ngoài việc sinh hoạt chính của Đạo tràng, tùy theo điều kiện có tổ chức cúng dường từ thiện, hành hương…

* Thời khóa trong ngày:
– 07h30: Vân tập về chùa.
– 08h20: Tụng kinh (3 tiếng kiểng)
– 10h30: Thọ trai – Chánh niệm (3 tiếng bảng)
– 12h20: Chỉ tịnh (3 tiếng kiểng)
– 14h10: Báo thức (4 tiếng kiểng)
– 14h20: Nghe băng và tọa đàm về Phật Pháp và Pháp Hoa Kinh
– 17h20: Hồi hướng – ra về.

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
    Án lam (7 lần)
CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP
    Án tu ritu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha (3 lần)
CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP
    Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật đôn hám (3 lần)
CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

TÁN LƯ HƯƠNG
Lư hương vừa xông khói
Pháp giới ngào ngạt thơm
Chư Phật trong hải hội
Suối thấu thảy đều nghe
Tùy xứ kết mây lành
Lòng thành tâm tha thiết
Thấy Phạt hiện toàn thân.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT (3 lần)

PHÁT NGUYỆN
Trước Phật đài con xin phát nguyện
Cõi ta bà thị hiên độ sanh
Thọ trì đọc tụng chơn kinh
Quyết lòng tế độ chúng muôn đời
* Cúi lạy đấng Tam Giới Tồn.
Quy mạng cùng Mười Phương Phật.
Tôi nay phát nguyện rộng
Thọ trì kinh Pháp Hoa
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Tam Đồ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi cực lạc.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

* Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Tôi nay thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như Lai.

* Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn
Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu
Trong cổ nước cam lồ rịn nhuần
Trong miệng chất Đề Hồ nhỏ mát
Bên răng ngọc trắng tuông Xá Lợi
Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang
Dầu cho tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng.
 
NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)
        (Bắt đầu tụng Chánh Kinh Văn)

PHẦN NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG SÁM PHÁP HOA
* Một lòng niệm Phật DI ĐÀ
Tây phương cực lạc nở hoa sen vàng
Công danh phú quý không màng
Liên trì hải hội tìm đàng quy y
Từ rày quyết bỏ sân si
Tu theo Phật đạo còn gì vui hơn
Quyết lòng tìm đến Linh Sơn
Cầu xin Chư Phật hiện thân độ đời
Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời
Thần quang đoạn tý rạng ngời Thiền Tông
Huệ Năng thừa tự mai lâm
Giác Hoàng Điều Ngự lại tầm phù vân
Con nay hạnh ngộ thiền nhân,
Huệ Đăng thanh kế hiện thân Phật Đà,
Tùy duyên độ chúng Ta Bà,
Pháp hoa thiền giáo thật là chân tông
Tu hành cần phải dụng công
Lục căn thanh tịnh, lục thông hiển bày
Cầu xinh Bồ Tát các Ngài
Pháp Hoa Kinh Phật tuyên bày muôn phương
Quan Âm Thế Chí dẫn đường.
Vân Thù khai thị, Dược Vương cứu đời
Nguyệt Quang Di Lặc tuyệt vời
Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông
Quyết lòng độ tận chúng sanh
Tam Đồ bát nạn trở thành Lạc Bang
Cầu xin Bồ Tát Kim Cang
Tồi tà phụ chánh khai đàn Pháp Hoa
Cầu xin đại tướng Dược Xoa
Đừng cho tà giáo ác ma đến gần
Cầu xin Thổ Địa sơn thần
Bà con quyến thuộc xa gần tin theo
Cầu xin Thích tử Tỳ Kheo
Giữ tâm trong sách tu theo Phật Đà
Cầu xin tất cả mọi nhà
Ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai
Cầu xin quá khứ vị lai
Ba đời chư Phật hiện thân ngai vàng
Con nay mắt thấy rõ ràng
Quyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh
Cầu cho những cuộc chiến tranh
Bỏ ngay tánh ác niệm danh Di Đà
Cầu cho những kẻ tâm tà
Chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm
Cầu cho khắp chốn tòng tâm
Nơi nào cũng có Thánh Tăng trụ trì
Cầu cho địa ngục A Tỳ
Biến thành Thất Bảo Liên Trì Tây Phương
Cầu cho Hộ Pháp Thần Dương
Đủ đầy năm phước cúng dường Tam Tôn
Cầu cho tất cả thiền môn
Như Lai Bồ Tát nhiều hơn Tăng phàm
Cầu cho khắp chốn Già Lam
Tăng Ni Phật Tử chẳng ham sang giàu
Cầu cho đất nước đồng bào
An cư lạc nghiệp dạt dào tình thương
Cầu cho tất cả mười phương
Trở thành Cực Lạc thiên đường trần gian.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (21 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật  (10 lần)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát  (3 lần)
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

MỘT BÀI TÁN TÙY Ý
(Tụng tiếp bài này hoặc một bài Pháp Hoa Kinh Thủ Hộ Thần Chú (3) Bát Nhã)
* Cúi mong các Đức Phật
Thần nhờ hộ trở cho
Tất cả hàng Bồ Tát
Kín giúp sức oai linh
Nơi nơi chưa nói kinh
Đều vì chúng khuyến thỉnh
Phàm chỗ có nói Pháp
Đích thân thờ cúng dường
Một câu cùng một kệ
Tăng tấn đạo Bồ Đề
Một sắc và một hương
Trọn không hề thối chuyển
Trời, A tu la, Dạ xoa thảy
Đến nghe Pháp đó nên chí tâm
Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy
Bao nhiêu người nghe đến chốn này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường với người đời sanh lòng từ
Ngày đêm tự mình nương Pháp ở
Nguyện các thế giới thường an ổn
Phước trí vô biên lợi quần sanh
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ
Xa lìa các khổ về viên tịch
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng
Thường trì định phục để giúp thân
Hoa màu Bồ Đề khắp trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ TÔN BỒ TÁT (3 lần)
            (tùy nghi phục nguyện)

        TỤNG HỒI HƯỚNG TAM TỰ QUY

PHỤ BẢN
(1) XƯỚNG NIÊM HƯƠNG Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai, Cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài.
Đốt nén tâm hương trước Phật Đà, Lòng thành gởi tận chốn bao la, Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo Pháp hoằng thông đến mọi nhà.
Đốt nén tâm hương ở Ta Bà, Nhờ lời di huấn Đức Thích Ca, Cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất, Thầm giúp cho Người tụng Pháp Hoa

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT  (3 lần)
Trước khi tụng chú đại bi có thể tụng bài này’
(2)KHỂ THỦ ĐẠI BI CHÚ
(Tụng trước chú đại bi)

* Kính Lễ Đức Quán Thế Âm
Lòng thương tướng tốt thậm thâm tuyệt vời
Ngàn tay dìu dắt mọi nơi,
Ngàn mắt soi sáng đất trời bao la
Tuyên lời bí mật Đà – La
Khởi lòng bi nguyện thiết tha dường nào,
Bao nhiêu cầu nguyện ước ao,
Khiến đều linh ứng xiết bao thỏa lòng,
Nguyện cho tội nghiệp sạch trong,
Thánh thần cùng với Thiên long độ trì,
Huân tu ngàn khắp La – Ni,
Thân tâm dõng mảnh tho trì tinh chuyên
Thần thông ánh sáng vô biên,
Trần ai rủ sạch tây thiên đi về,
Lạc bang chốn ấy là quê,
Chóng thành quả thánh Bồ Đề tối cao
Phương tiện là của đi vào,
Quy y con nguyện nêu cao đạo mầu
Bao lời cầu nguyện bấy lâu
Thảy đều thành tựu cúi đầu đội ơn
Nam mô cứu khổ Quán Âm
Cho con nguyện được những điều sau đây
Thảy các pháp cho con biết rõ
Trí tuệ quang rạng tỏ bừng khơi
Trăm nghìn phương tiện truyền khao
Tùy cơ ứng biến khắp nơi mọi loài
Thuyền bát nhã ung dung rẽ sóng
Vượt sông mê khổ thống trầm luân
Con dùng giới định nghiêm thân
Diệt trừ si ám bằng luồng tuệ quang
Niết Bàn cảnh giới con mong đến
Hết khổ đau mãi mãi yên vui
Nếu con vào chốn núi đao
Núi đao đổ nát biến thành Bảo lâm
Nếu con vào chốn lửa hồng
Lửa hồng tắt hết nhuộm nhuần thanh lương
Nếu con đến ngục A Tỳ
Bao nhiêu sầu khổ tức thì tự tiêu
Nếu loài ngạ quỷ con vào
Xan tham bỏ hết ấm no đời đời
Nếu con vào chốn Tu la
Lòng sân tan biến thiện tâm phát liền
Nếu con đến cõi súc sanh
Ngu si liền diệt, trí quang hiển bày
Những điều tâm nguyện trên đây
Cầu xin từ mẫn mật thùy chứng tri
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
    (Tặng tiếp chú đại bi)

NGHI THỌ TRAI CHÁNH NIỆM
(Dành cho tại gia)

PHÁP QUÁN TƯỞNG KHÔNG VÀ CÓ
* Khi thấy bát còn không
Như thấy tâm mình thật rộng lớn
Nguyện cho mình cùng tất cả chúng sanh
Chứng đạt sự thanh tịnh rốt ráo
Không còn chút phiền não lo sầu
(Đơm cơm đưa vào bát)
* Khi thấy vật thực đủ đầy
Như tâm mình sẵn đầy các đức tốt
Nguyện cho mình cùng tất cả chúng sanh
Phát huy và thực hành tất cả những việc lành
(Cắm muỗng xuống để lòng muỗng về phía trước)
                CÚNG DƯỜNG
                (Đồng tụng)
(Bưng bát cơm lên quyết ấn Cam Lộ)
* Xin dâng vật thực này
Cúng dường mười phương Phật
Tôn Pháp Chư Bồ Tát
Cúng Chư Hiền Thánh Tăng
Tất cả khắp muôn loài
Cùng trong khắp pháp giới
Đều xin được cúng dường.

* Khi dùng vật thực này
Nguyện cho khắp chúng sanh
Thực hành tứ hoằng nguyện
Rốt ráo thành Phật Đạo. (Để xuống)

(CHỦ LỄ CHÚ NGUYỆN XUẤT SANH)
* Phật pháp vô biên thật phi thường
Vật thực biến đầy cả mười phương
Cúng dường vô biên khắp Pháp Giới
Từ bi vô lượng không biên cương

ẤN ĐỘ LỢI ÍCH TÓA HA (3 lần)

CHƠN NGÔN BIẾN THỰC: (Cùng tụng mỗi chú 3 lần)
Nam mô tát phạ, đát tha nga đa, phạ rô chi đế án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.

CHƠN NGÔN BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đá gia, đát điệt tha
Án, tô rô, tô rô bạt ra, tô rô bạt ra, tô rô ta bà ha.

XUẤT SANH: (vị phụ lễ cúng tụng)
Đại Bàng Kim Si Điểu
Quỷ thần nơi khoáng dã
Mẹ con quỷ la sát
Cam lộ đều no đủ

        ẤN MỤC ĐỀ TÓA HA (7 lần)
NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG
(Chủ Lễ Xướng)
Phật dạy khi ăn nên duy trì chánh niệm
Nếu tán tâm nói chuyện tín thí sẽ không tiêu
Đại chúng nghe tiếng chuông
Xin nhất tâm quán niệm

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Đồng niệm)

* Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời vạn vật cùng công phu lao tác
Xin nguyện sống xứng đáng để thọ dụng thức ăn này.
Xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu tham lam bất thiện.
Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa bệnh tật.
Vì muốn thành tựu đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này.

ÁN TAM BẠT RA DÀ DA    (3 lần)
(Đồng bưng bát cơm lên và quán tưởng xong rồi để bát cơm xuống)
Trong trùng trùng duyên khởi
Tôi thấy cả vạn vật
Đang dang tay góp mặt
Để cùng tôi chung sống
Nguyện cho tất cả đều có vật thực đủ đầy.
Dùng thìa thứ nhất: Nguyện giữ giới hạnh, đoạn trừ tất cả các điều xấu ác.
Dùng thìa thứ hai: Nguyện làm các điều thiện, giúp người bớt đau khổ, làm cho được an vui.
Dùng thìa thứ ba: Nguyện tinh tấn tu học, Phật Pháp nhiệm mầu, thực hành làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. (Dùng cơm xong, rót nước uốngvào bát đồng tụng).

Khi uống bát nước này như uống vị Cam Lồ.
Chánh niệm đã tròn đầy.
Thâm và tâm an trú.
Bây giờ và ở đây.

Án Phạt Tất Ba Ra Ma Ni Sa Ha (3 lần).
(Uống nước xong đồng tụng).

Thọ thực vừa xong, vật thực đã vơi, đã đủ đầy rồi, bốn ơn xin nhớ, nguyện sẽ đền bồi, hành trì pháp bố thí, thu hoạch nhiều phước đức, hiến tận niềm an vui, mình sẽ được an vui.
Thọ thực xong rồi, nguyện cho chúng sanh thực hành viên mãn. Sự nghiệp giác ngộ.

THỜI KHÓA TU HỌC:
– Từ 14h00 vào ngày chủ nhật hàng tuần dành cho những Chúng gần chùa về chùa tụng Kinh Pháp Hoa (cuối năm 02 bộ).
– Vào ngày 30 hàng tháng, toàn thể Đạo tràng đến chùa để sinh hoạt trọn ngày (cuối năm ít nhất 01 bộ, buổi mai tụng kinh, chiều nghe băng thuyết giảng của hòa thượng Thích Trí Quảng) hoặc tọa đàm Phật Pháp, Pháp Hoa Kinh (tu học trọn ngày).
– Vào ngày 17 tháng 12 cuối năm âm lịch hàng năm là ngày kỷ niệm chung của Đạo tràng.
– Mỗi năm, ngoài việc sinh hoạt chính của Đạo tràng, tùy theo điều kiện có tổ chức cúng dường từ thiện, hành hương…

* Thời khóa trong ngày:
– 07h30: Vân tập về chùa.
– 08h20: Tụng kinh (3 tiếng kiểng)
– 10h30: Thọ trai – Chánh niệm (3 tiếng bảng)
– 12h20: Chỉ tịnh (3 tiếng kiểng)
– 14h10: Báo thức (4 tiếng kiểng)
– 14h20: Nghe băng và tọa đàm về Phật Pháp và Pháp Hoa Kinh
– 17h20: Hồi hướng – ra về.

 

 NGHI – THỨC QUÁ ĐƯỜNG
(Đại chúng đứng sắp hàng, tề chỉnh nghe tiếng khánh chắp tay
đồng xá ngồi xuống nhiếp tâm trì chú)
 
I- ĐOAN – TỌA (NGỒI THẲNG)
Chánh thân đoan tọa,
Đương nguyện chúng sanh,
Tọa bồ đề tòa,
Tâm vô sở trước
Án phạ tất ba ra a ni bát ra ni ấp đa da tá ha.     (3 lần)

II – TRIỀN BÁT (Giở Bát)
Như lao ứng lượng khí,
Ngã kim đắc phu triển,
Nguyện cúng nhứt thiết chúng,
Đẳng tam luân không tịnh.
Án tư ma ni tá ha.        (3 lần)

III –  QUÁN KHÔNG BÁT
Nhược kiến không bát,
Đương nguyện chúng sanh,
Cứu cánh thanh tịnh,
Không vô phiền não.
        (Đổ nước vào trán rồi lau khô để cơm vào bát)

IV – THANH PHẠM MẶC NIỆM

Nhược kiến mãn bát
Đương nguyện chúng sanh
Cụ túc thạnh mãn
Nhất thiết thiện pháp
(Tay trái co ngón giữa và ngón áp, còn ba ngón dựng thẳng lên để bát lên; tay mặt kiến ấn cam – lộ (ngón cái bên tay phải đè lên ngón áp) để dựa ngang phía trong miệng bát, rồi đồng xướng bài cúng dường)

IV – CÚNG DƯỜNG
Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật,
Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.
Thiên bá ức báo thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đương lai hạ sanh DI LẶC Tôn Phật.
Cực lạc thế giới A DI ĐÀ Phật.
Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.
Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chư tôn bồ tất Ma ha tát.
Ma ha bát nhã ba la mật.
Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, nhược phạm thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỉ sung mãn.
            (Cúng dường rồi để bát xuống)
Để chén chung trong lòng bàn tay trái, tay phải gắp 7 hạt cơm để trong chung, quyết ấn cam lồ mặc niệm như sau:

VI – XUẤT SANH (Thầy Cả)
Pháp lực bất tư nghì
Từ bi vô chướng ngại
Thất lạp biến thập phương
Phổ thí châu sa giới
Quỷ tử mẫu khoáng giả
Thần kim sí điểu vương
Tất linh giai bảo mãn.
Án độ lợi ích tóa ha. (3 lần)

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lô chi đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô bát ra, tô rô bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần)
Nhữ đẳng quỷ thần chúng
ngã kim thí nhữ cúng
thử thực biến thập phương
nhứt thiết quỷ thần cộng.
Án mục lục lăng tá ha.     (3 lần)
Khảy móng tay trên chén 3 lần rồi đưa thị giả.

VII – TỔNG THỰC (Thị giả)
Đại bàn kim sí điểu
Khoáng dã quỷ thần chúng
La sát quỷ tử mẫu
Cam lồ tất sung mãn.
Án mục đế tóa ha.     (7 lần)
VIII – XƯỚNG TĂNG BẠT (DUY NA)
Phật chế xuất gia thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
(Đại chúng đồng tiếp niệm)
Tam bạt ra dà đa    (7 lần)
(Hai tay bưng bát ngang trán, thầm đọc):
Chấp thì ứng khí.
Đương nguyện chúng sanh
Thành tựu pháp khí,
Thọ thiên nhơn cúng.
Án chỉ rị chỉ phạ nhựt ra hồng phấn tra. (3 lần)

IX – TAM ĐỀ
Muỗng thứ nhứt:
Nguyện đoạn nhứt thiết ác.
Muỗng thứ hai:
Nguyện tu nhứt thiết thiện
Muỗng thứ ba:
Nguyện độ nhứt thiết chúng sanh
(trong khi thọ thực, phải tưởng ngũ quán)
1.    – Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến.
2.    – Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường.
3.    – Ngừa tâm xa lìa các tội lỗi: Tham, sân, si là cội gốc.
4.    – Chính là vị thuốc hay để chữa lành bệnh khô gầy.
5.    – Vì thánh đạo nghiệp nên thọ cơm nầy.

X. – LƯU PHAN KỆ CHÚ:
(Để ít cơm ra chén, bưng chén cơm lên thầm đọc)
Dĩ kim sở tu phúc
Phổ thiêm ư quỷ chúng
Thực dĩ miễn cực khổ,
Xà thân sinh lạc xứ,
Bồ tát chi phước báo,
Vô tận nhược hư không,
Thí hoạch như thị quả,
Tăng trưởng vô hữu tức.
Án độ lợi ích tá ha. (3 lần)
        (Để chén xuống)

XI – TẨY BÁT KỆ CHÚ
            (Xơi cơm xong đổ nước vào tráng bát, trút ra chén lại)
Dĩ thử tẩy bát thủy,
Như thiên cam lồ vị,
Thí dử chư quỷ thần,
Tất giai hoạch bảo mãn.
Án ma hưu ra tất tá ha. (3 lần)

XII – THỦ DƯƠNG CHI KỆ – CHÚ
    (Tay cầm tăm xỉa răng)
Thủ chấp dương chi
Đương nguyện chúng sanh
Giai đắc diệu pháp,
Cứu cánh thanh – tịnh
Án tát ba phạ thuật đáp, tát lị ba đáp lị mo, tát ba phạ, thuật đáp phấn, án lam tá ha. (3 lần)

XIII – TƯỚC DƯƠNG CHI KỆ CHÚ
        (Xỉa răng)
Tước dương chi thời
Đương nguyện chúng sanh
Kỳ tâm điều tịnh,
Phệ chư phiền não.
Án a mộ đà di mã lê, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu ma câu ma ra, nhĩ phạ ca ra tăng thâu đà da. đà ra đà ra, tố di ma lệ, tá phạ ha. (3 lần)

XIV – ẨM THỦY KỆ – CHÚ
Phật quán nhứt bát thủy
Bát vạn tứ thiên trùng
Nhược bất trì thử chú
Như thực chúng sanh nhục.
Án phạ tất ba ra ma ni tá ha. (3 lần)

XV – KIẾT TRAI KỆ – CHÚ
    Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm, đát điệt tha. Án chiết lệ chủ lệ. Chuẩn Đề ta bà ha. (7 lần)
    Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc, phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp.


Tin tức nổi bật

THÔNG BÁO VỀ LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM 19/2, NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG NĂM 2017

Lễ hội Quán Thế Âm 19/2, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng năm 2017 được tổ chức trong thời gian 03 ngày từ ngày 14/3/2017…

28 Tháng Hai, 2017
Chương trình đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Chương trình đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017 chùa Quán Thế Âm Đêm Giao Thừa: 00h00: Lễ đón Giao Thừa – Lễ Vía Phật Di…

23 Tháng Một, 2017
Chương trình đón Xuân Đinh Dậu 2017 tại chùa Quán Thế Âm

Đêm Giao Thừa: 00h00: Lễ đón Giao Thừa – Lễ Vía Phật Di Lặc. 01h30 – 04h00: Hái Lộc đầu năm. Ngày mùng 1 Tết:…

10 Tháng Một, 2017